لیست قیمت ترجمه رسمی مدارک شرکت ها

لیست قیمت های ترجمه رسمی مدارک شرکت ها (روزنامه رسمی، اساسنامه، آگهی تغییرات و ...) در دارالترجمه رسمی دریا به شرح جدول زیر می باشد. لطفا با مطالعه دقیق قیمت های درج شده اطلاعات لازم را کسب نمایید.

ردیفنام سند هزینه (تومان)ملاحظات
1

آگهی تأسیس (ثبت شرکتها، روزنامه رسمی)

50,000

اصل روزنامه رسمی یا کپی برابر با اصل توسط مؤسسه روزنامه رسمی

آگهی صادره توسط ثبت شرکتها، با مهر ثبت شرکتها

2

آگهی تغییرات و آگهی تصمیمات

30,000

اصل روزنامه رسمی یا کپی برابر با اصل توسط مؤسسه روزنامه رسمی

آگهی صادره توسط ثبت شرکتها، با مهر ثبت شرکتها

(قیمت سی تا پنجاه هزار تومان)

3

اظهارنامه، تقاضای ثبت شرکت و شرکت نامه

70,000

اصل روزنامه رسمی یا کپی برابر با اصل توسط مؤسسه روزنامه رسمی

آگهی صادره توسط ثبت شرکتها، با مهر ثبت شرکتها

(قیمت اوراق پشت و رو، هفتاد هزار تومان)

4

اساسنامه ثبت شرکتها (هر صفحه)

30,000

روزنامه رسمی یا داشتن مهر برجسته ثبت شرکتها (برای شهرستانها، مهر عادی هم قبول است)

( برای اساسنامه فرمی، هر صفحه سی هزار تومان و در صورتیکه غیر فرمی باشد، هر صفحه چهل هزار تومان)