لیست قیمت ترجمه رسمی مدارک دانشگاهی

لیست قیمت های ترجمه رسمی مدارک دانشگاهی در دارالترجمه رسمی دریا به شرح جدول زیر می باشد. لطفا با مطالعه دقیق قیمت های درج شده اطلاعات لازم را کسب نمایید.

ردیفنام سند هزینه (تومان)ملاحظات
1

مدرک فوق دیپلم، لیسانس، یا فوق لیسانس یا دکتری

30,000

کسب استعلام لازم از وزارت علوم بصورت آنلاین:
http://mad.saorg.ir/EDUS/ConfirmDiploma/ConfirmDiploma1.aspx
، وزارت بهداشت مراجعه به شهرک غرب، فاز 5
، یا دانشگاه آزاد برای رشته های غیر پزشکی، در صورت داشتن هولوگرام، نیازی به تأیید نیست، مدارک قدیمی بدون هولوگرام، باید به واحد مرکزی دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات- حصارک رجوع شود. و رشته های پزشکی با هولوگرام و بدون هولوگرام نیاز به تأیید است.

2

ریز نمرات لیسانس، فوق لیسانس و دکترا (هر ترم)

12,000

کسب استعلام لازم از وزارت علوم بصورت آنلاین:
http://mad.saorg.ir/EDUS/ConfirmDiploma/ConfirmDiploma1.aspx
، وزارت بهداشت مراجعه به شهرک غرب، فاز 5
، یا دانشگاه آزاد برای رشته های غیر پزشکی، باید برای کسب تأیید مرکز، به واحد مرکزی دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات- حصارک رجوع شود. و رشته های پزشکی کسب دو مهر استعلام از واحد مرکزی.

3

گواهی ریز نمرات

20,000

کسب استعلام لازم از وزارت علوم بصورت آنلاین:
http://mad.saorg.ir/EDUS/ConfirmDiploma/ConfirmDiploma1.aspx
، وزارت بهداشت مراجعه به شهرک غرب، فاز 5
، یا دانشگاه آزاد برای رشته های غیر پزشکی، باید برای کسب تأیید مرکز، به واحد مرکزی دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات- حصارک رجوع شود. و رشته های پزشکی کسب دو مهر استعلام از واحد مرکزی.

4

سرفصل دروس

30,000

کسب استعلام لازم از وزارت علوم بصورت آنلاین:
http://mad.saorg.ir/EDUS/ConfirmDiploma/ConfirmDiploma1.aspx
، وزارت بهداشت مراجعه به شهرک غرب، فاز 5
، یا دانشگاه آزاد برای رشته های غیر پزشکی، باید برای کسب تأیید مرکز، به واحد مرکزی دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات- حصارک رجوع شود. و رشته های پزشکی کسب دو مهر استعلام از واحد مرکزی.

(قیمت ترجمه هر صفحه سی هزار تومان)